Angående massmedias nyheter om höjda elnätsavgifter

Vi har genom ett långsiktigt arbete kunnat bibehålla en skälig nivå på elnätsavgiften. Genom god framförhållning, hög investeringstakt och ett långsiktigt underhåll har vi även relativt få störningar på elnätet. Upplands Energi vädersäkrar, bygger om i en hög takt samt gör stora satsningar för framtidens elförsörjning. Vår långsiktighet och medarbetarnas mycket goda arbete har medfört att Upplands Energi ej höjt elnätsavgiften sedan 2015.

Omkostnaderna för bland annat den egna förlustenergin på elnätet höjs nu kraftigt och vi analyserar situationen. Överliggande nät, det vill säga stamnät och regionnäts kraftigt höjda förlustkostnader kommer att påföras ner till det lokala distributionsnätet, det vill säga Upplands Energis elnät. Detta är en bidragande faktor till de ökade kostnaderna som kommer att analyseras djupare och ligger till grund för framtida beslut.

En eventuell höjning av elnätsavgiften innebär ej en ökad ekonomisk marginal för Upplands Energi.

Kontakta Uppland Energis kundservice

Har du frågor? 

Kontakta kundservice