Utbetalning av elprisstöd för perioden oktober 2021- november 2022

Elstödet för perioden oktober 2021 – september 2022 betalas ut till privatpersoner som har elnätsavtal med elnätsföretag för uttagspunkter i södra Sverige (elområde SE3 som Uppland tillhör och SE4) och som var innehavare av elnätsavtalet den 17 november 2022. Försäkringskassan kommer tillsammans med Swedbank att hantera utbetalningen. Utbetalningarna av elstöd startar den 20 februari.

I elprisområde SE3 uppgår stödet till 50 öre per förbrukad kWh och i elprisområde SE4 uppgår stödet till 79 öre per förbrukad kWh under perioden oktober 2021 – september 2022. Du kan se din förbrukning för perioden genom att logga in på Mina Sidor.

Elstöd till näringsidkare och juridiska personer

Elstöd för perioden oktober 2021 - november 2022 betalas ut till näringsidkare och juridiska personer som har elnätsavtal med elnätsföretag för uttagspunkter i södra Sverige (elområde SE3 eller SE4) och som var innehavare av elnätsavtalet den 17 november 2022.

Läs mer: Elprisstödet på Svenska kraftnäts hemsida

Läs mer: Information om elstöd till näringsidkare och juridiska personer

Nytt elstöd till hushåll i hela landet för perioden november - december 2022

Den 10 januari 2023 har Regeringen beslutat om att ge Svenska kraftnät i uppdrag att ansöka hos Energimarknadsinspektionen om att använda intäkter från flaskhalsintäkterna för att finansiera ett nytt elstöd. Stödet ska riktas till hushållen i hela Sverige och avser ersättning för hushållens elkostnader under november och december 2022.

Svenska kraftnät ska inkomma med sin ansökan till Energimarknadsinspektionen senast den 30 januari 2023. Därefter sker en oberoende prövning hos Energimarknadsinspektionen. När Energimarknadsinspektionen godkänt förslaget går regeringen vidare och remitterar en förordning som bland annat reglerar hur utbetalningarna av stödet ska ske. Planeringen är att förordningen ska beslutas så snart som möjligt efter godkännande så att utbetalningarna kan ske under våren.

Läs mer: Nytt elstöd på Svenska kraftnäts hemsida

Kontakta Uppland Energis kundservice

Har du frågor? 

Kontakta kundservice