SolEl

Ta vara på solens energi och producera din egen el med solceller. Med solceller minskar du behovet av att köpa in el.

Du bidrar aktivt till omställningen till det hållbara samhället samtidigt som du blir mindre utsatt för svängningar i energipriset. Är du intresserad av en egen solcellsanläggning, där du producerar din egen el, så är vi gärna din partner.

Vi tillsammans med dig tar fram förutsättningarna för en lösning som passar dig och dina behov.

Solcellstekniken är en beprövad teknik som använts mer än 50 år. Det stora genombrottet skedde på 1940-talet då man lärde sig använda högkristallint kisel. På 1950-talet skickades den första solcellsdrivna satelliten upp.

Solel

Producera din egen el med solceller

Solceller fungerar utmärkt i svenskt klimat. Solpanelens effekt varierar över dagen beroende på solens rörelse, solpaneler laddar även vid molnigt väder, men inte alls med samma verkningsgrad. Det hela beror också på var man bor i landet och hur panelen är monterad. Under ett svenskt normalår är energin i solens strålar ca: 1000 kWh/m2 och med solceller kan man ta tillvara mellan 100 och 150 kWh/ m² och år.

Solcellerna monteras vanligen på fastighetens tak men det finns även andra möjligheter, till exempel på fasad, mark eller andra konstruktioner. För att elen ska kunna användas i fastigheten används en så kallad växelriktare som omvandlar likström till växelström. Ett solcellssystem omvandlar cirka 10-20 procent av den inkommande solenergin till elektricitet. En klar sommardag produceras det som mest el. Mellan mars och oktober är produktionen som högst.

Solcellerna kräver lite underhåll eftersom det inte finns några rörliga komponenter som kan krångla och panelerna behöver inte rengöras, det sköter naturen själv. Solcellssystemet är inte kopplat till något batteri och kan därför inte lagra elen, i stället matas överskottselen in på elnätet under de perioder på året då dina solpaneler producerar mer än du förbrukar.

Vi köper gärna din överskottsel

Vi köper gärna din överskottsel, ersättningen för den el du inte använder själv består av olika delar.

  • Skattereduktion 60 öre/kWh (kommer på deklarationen)
  • Nätnytta, utbetalas från elnätsbolaget för minskade energiförluster i elnätet, kontakta ditt elnätsbolag för mer information om ersättningsnivå.
  • Försäljning av överskottsproduktion, Upplands Energi erbjuder för närvarande en ersättning för överskottselen baserat på Nordpools timspotpris minus 2,1 öre/kWh.

Vill du också producera din egen SolEl? Vi erbjuder kompletta SolElsanläggningar.