Skogsröjning

För att trygga leveranssäkerheten på våra kraftledningar sker ett ständigt underhåll. I underhållet ingår bland annat att hålla skogsgatorna fria från sådan växtlighet som kan orsaka driftstörningar av elleveransen.

Ungefär vart sjätte år genomförs därför underhålls/skogs-röjning av ledningsgatorna. All högväxande vegetation i skogsgatan, - gran, tall, björk etc - kommer därvid att röjas bort oberoende av höjden, medan lågväxande vegetation - enbuskar och dyl. - lämnas kvar. I trädgårdar sker endast, om behov föreligger och i samråd med fastighetsägaren, mindre ansningar av fruktträd och prydnadsbuskar.

Träd som finns utanför skogsgatan men som bedöms kunna förorsaka driftstörningar vid storm eller snöfall, kan även komma att fällas. Fällda träd och buskar tillhör markägaren och tas om hand av denne. Om ni som markägare har några funderingar kring skogsröjningen är ni välkomna att kontakta oss.

Klicka på kartan för att öppna den i pdf-format.

Björklinge BE01

Alunda Ekeby BL 131

Bemersberg Björklinge BL 641 643 S1

Björklinge Vattholma BL643 S1

Ekeby B15

Nyvalla Stavby BL 132 S2

Stavby BE12