Anslut din solel till Upplanss Energis elnät

Ansluta elproduktion

Allt fler kunder väljer att installera egen elproduktion för att göra en insats för miljön och samtligt få lägre elräkning. Producerar du mer el än du förbrukar en solig dag kan du dessutom sälja överskottet.

Som nätägare har vi skyldighet att ansluta produktionsanläggningar till skäliga villkor. Om du vill ansluta en vind- eller solelsanläggning för att producera egen el kontaktar du först en elinstallatör som sköter kontakten med oss. 
Du som installatör hittar länken till anmälan längst ned på sidan.

Vad räknas som mikroproduktion?

Med mikroproduktion menas inmatning av egenproducerad el till elnätet från exempelvis solceller, vindkraftverk eller vattenkraftverk. Produktionsanläggningen ska inte kräva en större mätarsäkring än 63 A och har en effekt av högst 43,5 kW. Producerar du mer el än vad du förbrukar under ett helt kalenderår räknas du som en kommersiell småskalig producent och inte mikroproducent och andra regler tillämpas då.

Anlita ett elinstallationsföretag som är registrerat hos Elsäkerhetsverket

En auktoriserad elinstallatör installerar din nya anläggning och sköter kontakten med oss. På Elsäkerhetsverkets webbplats kontrollerar du att elföretaget är registrerat inom verksamhetsområdet Elproduktionsanläggningar. För att vi ska påbörja anslutningsärendet behöver din elinstallatör skicka en föranmälan till oss tillsammans med korrekt ifylld blankett.

Vilka krav finns för att ansluta en mikroproduktionsanläggning?

Elsäkerhetsverket har gett ut information om installation, drift och skötsel av vind-,  vatten- och solcellsanläggningar. Där framgår bland annat att alla installationer enligt lag måste utföras av en auktoriserad elinstallatör och vilka lagar, förordningar, föreskrifter och standarder som gäller för respektive installation. För att vi ska kunna ansluta anläggningen till vårt elnät måste alla säkerhetskrav vara uppfyllda och korrekt varselmärkning av anläggningen måste finnas. En arbetsbrytare, som finns åtkomlig för nätägarens eller räddningstjänstens personal och är varselmärkt, måste finnas vid anläggningen. Läs mer under våra tekniska krav. Dessa krav finns framtagna för att du som kund eller elinstallatör på ett enklare sätt ska få en överblick över vad ni ska tänka på vid en installation och ersätter inte elsäkerhetsverkets information om lagar och regler.

Grön teknik-avdrag eller ROT-avdrag  för solceller

Du kan välja att ansöka om Grön teknik-avdrag på installation. För reparation eller utbyten av solceller kan du ansöka om ROT-avdrag via Skatteverket.

Räcker kapaciteten till?

Din elinstallatör undersöker om din befintliga säkringsstorlek räcker till eller om du behöver ändra huvudsäkring. Ändringar i din anläggning bekostar du själv. När din föranmälan om att ansluta egen elproduktion kommer till oss via din elinstallatör undersöker vi om elnätets befintliga kapacitet räcker till eller om vi behöver göra förstärkningar eller byta servisledning. I dessa enstaka fall står kunden för kostnaden för förstärkningen i form av en engångsavgift. Om du redan har en anslutning för att ta ut el från elnätet och ansluter inmatningen till samma ställe behövs i normalfallet inga nätåtgärder och därmed ingen engångsavgift. Du erhåller ett installationsmedgivande med den produktionseffekt som kan medges i din anläggning.

Få en ny elmätare och börja producera

Vi behöver konfigurera om elmätaren för att kunna mäta både elproduktion och elanvändning. Detta görs kostnadsfritt efter att vi fått färdiganmälan från din elinstallatör att anläggningen är klar och korrekt installerad med arbetsbrytare och varselmärkning. När mätaren konfigurerats är produktionsanläggningen klar för tillkoppling och du kan börja producera egen el. Anläggningen får inte slås på innan installatören erhållit godkännande av färdiganmälan.

Producerar du mer el än du förbrukar?

Om elproduktionen överstiger din förbrukning ger vi dig automatiskt en ersättning på din elnätsfaktura för nätnytta. Du kan även sälja ditt överskott genom att teckna ett säljavtal med ett elhandelsföretag. Du får dessutom en skattereduktion för överskottsproduktionen då vi lämnar kontrolluppgift till Skatteverket när året är slut. Om du säljer ett stort överskott behöver du momsregistrera dig och betala moms för den producerade överskottsel du säljer, läs mer om detta hos Skatteverket. Producerar du mer el än vad du förbrukar under ett helt kalenderår räknas du som en kommersiell småskalig producent och inte mikroproducent och andra regler tillämpas då.

För installatören