Regler om leveranssäkra elnät

Den 1 januari 2006 trädde nya regler om leveranssäkra elnät i kraft. Orsaken till de nya reglerna är de stora elavbrotten i spåren efter orkanen Gudrun i januari 2005.

Eftersom elförsörjningen är en så viktig samhällsfunktion har riksdag och regering ställt högre krav på elnätföretagens driftsäkerhet bland annat genom följande nya lagkrav.

• Alla elanvändare rätt till ersättning vid elavbrott som varat i minst 12 timmar. Vissa undantag finns till exempel om elöverföringen bryts på grund av el- säkerhetsskäl eller om väderförhållanden är sådana att personal inte kan skickas ut.

Du som elanvändare behöver inte ansöka om ersättningen utan nätägaren skall betala ut detta inom sex månader.

• Ersättningen beror på elavbrottets längd och beräknas som en procentsats av din årliga nätkostnad (ex moms), dock lägst ett minimibelopp som är 900 kr för 2013. Olika ersättningsbelopp gäller för elavbrott längre än 0,5 dygn, 1 dygn, 2 dygn och upp till 12 dygn. Beloppet är en procentsats av prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring avrundat till närmaste hundratal kr. Maximal ersättning för en elavbrottsperiod är tre års nätkostnad. Se tabell nedan. Avbrottsersättning är inte momsbelagd eftersom det klassas som skadestånd enligt ett beslut i regeringsrätten den 28 juni 2007.

• Oplanerade avbrott får inte överstiga 24 timmar från och med den 1 januari 2011. Denna punkt har för avsikt att skynda på nätföretagens ombyggnadstakt. Upplands Energi arbetar sedan flera år tillbaka med en långsiktig ombyggnadsplan.

• Om tiden mellan två strömavbrott överstiger 2 timmar räknas varje avbrott som ett nytt avbrott.

• Regionnäten skall göras trädsäkra. Regionnäten är de ledningar som förser lokalnäten med el, i Upplands Energis fall är det Vattenfall som äger regionnäten.

• Underlag för att åtgärda brister i elnäten tas fram såsom risk- och sårbarhetsanalyser samt åtgärdsplaner. Här kan konstateras att Upplands Energi följer en ombyggnadsplan som baseras på bland annat ledningsnät som är ”väderkänsliga”.

Avbrottets längd(dygn) Procentuell ersättning av årlig nätkostnadErsättning Villa 20A 20.000 kWh (9038 kr/år)Ersättning Lägenhet 2.000 kWh (1.735 kr/år)
0,512,5 %1.130:- 900:-
137,5 %3.389:- 1.800:-
262,5 %5.649:- 2.700:-
387,5 %7.908:- 3.600:-
4112,5 %10.168:-5.204:-
6137,5 %12.427:-5.204:-
12300,0 %27.114:-5.204:-